Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zeolit

Prírodný zeolit

Zeolit je prírodná hornina s výnimočnými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré vyplývajú z jeho osobitej kryštálovej  štruktúry a jeho mineralogického zloženia.
Prírodný zeolit - klinoptilolit je hydratovaný alumo-silikát katiónov alkalických kovov a kovov alkalických zemín, ktoré majú schopnosť vymieňať svoje vymeniteľné katióny (Ca II, Mg II, NaI, KI ) za iné.

Priestorovú kryštálickú štruktúru tvoria tetraedre (SiO4)-VI and (AlO4)-V , s väzbami Si-O-Si a systémom kanálikov a pórov. Tým sú dané špecifické fyzikálno-chemické vlastnosti zeolitov.

Vlastnosti zeolitu

Vlastnosti zeolitu - klinoptilolitu  vyplývajú z výnimočnosti jeho kryštálovej štruktúry. Zeolity sú kryštalické pórovité adsorbenty s pórmi jednotnej veľkosti, charakteristickej pre určitý typ. Adsorbujú len tie látky, ktoré môžu pórmi prenikať do vnútra kryštalových dutín t.j. také, ktoré majú kritický priemer molekúl menší než priemer pórov príslušného zeolitu.

Ďalšie vlastnosti:

  • vysoká iónová výmena a selektivita
  • reverzibilná hydratácia a dehydratácia
  • vysoká sorbčná schopnosť
  • katalytické vlastnosti
  • odolnosť voči agresívnym médiám

Technické parametre

Charakteristika zeolitu – Klinoptilolitu

Makroskopicky je zeolit kompaktnou horninou, svetlozelenej farby s lastúrovým lomom. Vysušená surovina má svetlú sivozelenkastú farbu.

Merná hmotnosť (špecifická váha): 2200-2440 kg/m3
Objemová hmotnosť: 1385-1905 kg/m3
Nasiakavosť: 39 %
Pórovitosť: 24 – 32 %
Čiastková výmenná kapacita NH4: min. 0,65 mól/kg
Celková výmenná kapacita NH4: 1,3 mól/kg
Chemické zloženie v hmotnostných percentách:

SiO64.18-75.50% Al2O3 10.93-14.80% MgO 0.29-1.43% K2O 1.24-4.24%

Fe2O3 0.12-2.45% CaO 1.43-11.68% Na2O 0.10-2.97%

Mineralogické zloženie: Klinoptilolit - 82 - 84 %

Využitie zeolitu

Prírodný  minerál Klinoptilolit sa využíva  v rôznych  oblastiach vďaka svojim špecifickým  fyzikálno-chemickým  vlastnostiam, ktoré vyplývajú z jeho výnimočnej kryštálovej štruktúry.

  • POĽNOHOSPODÁRSTVO
  • EKOLÓGIA
  • PRIEMYSEL
  • OSTATNÉ