Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

ProSorb

Univerzálny sorbent

Frakcie: 0 - 0,3 mm; 0,3 - 1,0 mm; 0,5 - 1,0 mm 1,0 - 2,5 mm

ProSorb je chemicky odolný, inertný materiál z prírodného alumosilikátu- klinoptilolitu  a je  určený pre zachytávanie a zber priemyselných kvapalín ako sú kyseliny, lúhy, rozpúšťadlá a ich roztoky z pevných  povrchov. ProSorb vďaka vysokej sorpčnej schopnosti je vhodný na použitie v priemysle, pri likvidácií ropných havárií, v poľnohospodárstve a lesníctve, pri úniku nebezpečných chemických látok, pri riešení krízových situácií. ProSorb má chemickú odolnosť voči  vode, vodným roztokom anorganických solí, alkálií a kyselín (okrem HF) ako aj voči organickým kvapalinám.

ProSorb  nie je vhodný na  aplikácie  pre kyselinu fluorovodíkovú (HF) a peroxid vodíka  (H2O2). ProSorb nie je vhodný pre sorbciu z vodnej hladiny. ProSorb je netoxický a inertný.

Prednosti:

  • efektívne pohlcovanie nečistôt a zápachu
  • vysoká sorbčná schopnosť
  • maximálna chemická stabilita a schopnosť udržať sorbovanú látku
  • likvidácia  je bežným spôsobom podľa povahy sorbovanej látky

Balenie: 25 kg papierové vrecia, 1000 kg Big Bag

Priemysel / ProSorb - foto
Priemysel / ProSorb - foto
Priemysel / ProSorb - foto
Priemysel / ProSorb - foto

Zeolity majú veľa dôležitých úloh, ako je iónová výmena, filtrovanie, odstraňovanie zápachu, chemické sito, zmäkčovač vody a absorpcia plynov. Preto je okrem poľnohospodárstva početnými príkladmi ich použitia okrem výroby v poľnohospodárstve aj výroba cementu a tehál, stabilizácia pôdy, stavebné materiály, náterové hmoty s antikoróznymi vlastnosťami, defluorácia priemyselných odpadov, odsírenie spalín, odstraňovanie metylénovej modrej a ortuti, regenerácia medi. z odpadov, fixácia fosforečnanov, odstraňovanie chlórovaných fenolov, neutralizácia kyslých odpadov, čistenie kanalizácie, ťažkých kovov a odstraňovanie amónnych iónov.