Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

ProSand

Registrovaná pomocná pôdna látka

Frakcie: 0-0,3 mm; 0,3 - 1,0 mm; 1,0 - 2,5 mm; 2,5 -5,0mm; 4,0-8,0 mm

Typ  hnojiva: netypizované

Klinoptilolit ProSand je produkt, ktorý sa vyznačuje jedinečnou kryštalickou štruktúrou s pórmi,  dutinami a kanálikmi, z ktorej vyplývajú  jeho   špecifické vlastnosti : vysoká iónová výmena a selektivita, reverzibilná hydratácia a dehydratácia, vysoká sorbčná schopnosť, katalytické vlastnosti, odolnosť voči agresívnym médiám.

Obsah rizikových látok (Pb, Cd, As, Hg, Cr, Ni) neprekračuje limity platné pre pôdne pomocné látky v SR podľa Vyhlášky MP SR č.  26/2001


Účel použitia zeolitu:

Klinoptilolit ProZeoSand  aplikovaný do pôdy:

 • reguluje vodný režim v pôde v zimnom aj vegetačnom období
 • viaže živiny, ktoré potom postupne uvoľňuje pre potreby rastlín
 • umožňuje lepšie využitie hnojív, znížiť dávky priemyselných hnojív, čo je výhodné v oblastiach s vysokými zrážkami
 • zlepšuje bilanciu dusíka v pôde, znižuje únik dusíka vyplavovaním do spodných vôd /šetrí životné prostredie/
 • adsorbuje z pôdy škodliviny / As, Cd, Pb/-fixuje ich do svojej mriežky
 • upravuje pH pôdy ( zeolit: pH = 6,8 – 7,2 )
 • zlepšuje sorbčnú kapacitu piesčitých ľahkých pôd
 • zlepšuje pôdnu štruktúru, skypruje ťažké pôdy, zlepšuje ich prevzdušnenosť
 • priaznivo vplýva na rast a vývoj plodín, na výšku i kvalitu úrod

Návod na použitie a dávkovanie :

     pre ľahké piesčité pôdy s malou sorbčnou kapacitou je  vhodný zeolit  Klinoptilolit ProZeoSand frakcií 0-0,3 mm a 0,3-1,0         mm.

 • produkt  zapracujte do pôdy v množstve 500-700g.m-2.
 • interval aplikácie 1x 3 roky, obdobie aplikácie jar resp. jeseň

pre ťažké ílovité pôdy sú vhodné frakcie ProZeo Sand 1,0-2,5 a 1,0-5,0  mm

 • produkt  zapracujte do pôdy v množstve 500-700g.m-2.
 • interval aplikácie 1x 3 roky, obdobie aplikácie jar resp. jeseň

Frakcie 0-0,3; 0,3-1,0 ;1,0-2,5, 2,5-5  a 4-8 mm sú vhodné aj na: 

 • hydroponické pestovanie rastlín .
 • pri výsadbe stromčekov 
 • pre pestovanie zeleniny 
 • pre pestovanie kvetov v kvetináčoch  

Balenie: 25 kg pap. vrecia, 1000 kg BIG BAG, Voľne ložený

Poľnohospodárstvo / ProSand - foto
Poľnohospodárstvo / ProSand - foto
Poľnohospodárstvo / ProSand - foto
Poľnohospodárstvo / ProSand - foto

Prírodný zeolit sa používa vo výžive zvierat hlavne na zlepšenie výkonnostných vlastností na základe jeho unikátnych fyzikálno-chemických vlastností. Zeolit je účinný pri prevencii toxicity amoniaku a ťažkých kovov, otravách, ako aj absorpcii rádioaktívnych prvkov a metabolických kostných defektoch, tiež pri jeho použití ako adsorbentu viažucich mykotoxíny. Zeolit sa podieľa na mnohých biochemických procesoch prostredníctvom iónovej výmeny, adsorpcie a katalýzy.

Podrobne boli preskúmané aj mnohé ďalšie použitia prírodného zeolitu vrátane použitia ako pôdnych pomocných látok, hnojív s pomalým uvoľňovaním, pôdnych substrátov, nosičov pri insekticídoch a pesticídoch, nápravných látok v kontaminovaných pôdach.